Về trang này:

- Giúp bạn hoạch định tổng quan với các mục tiêu lớn trong cả cuộc đời.

- Bạn cho biết các thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu, hệ thống sẽ cho biết các mục tiêu có khả năng đạt được hay không.

- Nếu kết quả mục tiêu không khả thi, bạn có thể điều chỉnh các thông tin cho phù hợp.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Hướng dẫn:

- Thu nhập trung bình năm: Trường hợp thu nhập ổn định thì lấy thu nhập năm hiện tại. Trường hợp thu nhập không cố định thì lấy trung bình của 3 năm gần nhất.

- Mục tiêu Hưu trí: mức sống trong giai đoạn nghỉ hưu được tính tự động và bằng với mức sống trước khi nghỉ hưu

Bạn

(triệu)
Đã lập gia đình

Vợ hay chồng bạn (nếu đã lập gia đình)

(triệu)
(%)
(triệu)
  • Mục tiêu
  • Số tiền dự định chi mỗi năm (triệu)
  • Từ năm
  • Đến năm
  • Điền và chọn thao tác
  • Hưu trí

GIẢ ĐỊNH

- Giá trị mặc định dựa trên dữ liệu trung bình lịch sử của Việt Nam, bạn có thể điều chỉnh để xem xét nhiều khả năng.

(%)
(%)

Đồ thị minh họa khả năng hoàn thành các mục tiêu

Hướng dẫn:

- Đường Tổng thu, Tiết kiệm, Tổng chi: giá trị của các đường này tại mỗi năm cho biết số thu nhập, tiết kiệm và chi tiêu trong năm đó.

- Đường Thặng dư / Thâm hụt: giá trị tại mỗi năm cho biết số chênh lệch giữa chi tiêu trong năm với ngân sách năm đó (thu nhập sau tiết kiệm).

- Nếu năm nào bị thâm hụt, khoản thâm hụt sẽ được bù đắp từ khoản Đầu tư - Tích lũy. Nếu năm nào thặng dư, khoản thặng dư sẽ được cộng vào khoản Đầu tư - Tích lũy để đầu tư dài hạn.

- Đường Đầu tư - Tích lũy: giá trị tại mỗi năm cho biết tổng thặng dư tích lũy hoặc thâm hụt tích lũy đến năm đó.

- Nếu Đường Đầu tư - Tích lũy cũng bị âm tức là thâm hụt không bù đắp được, dẫn đến mục tiêu không khả thi.

- Trường hợp mục tiêu không khả thi, bạn có thể thử điều chỉnh các thông số như: tăng tỷ lệ dành dụm định kỳ, điều chỉnh các thông số mục tiêu… cho đến khi nào Đường Đầu tư - Tích lũy không bị âm.

BẢNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT

(chưa tính đến dòng tiền từ lương hưu BHXH, sẽ bổ sung trong các phiên bản kế)