Công cụ tính: Đầu tư định kỳ

Công cụ này tính giúp bạn nếu như mỗi tháng bạn tiết kiệm một khoản cố định là D đồng, thì sau thời gian Y số tiền cả gốc lẫn lãi mà bạn tiết kiệm được là bao nhiêu.

(ví dụ: 9.5)
(ví dụ: 20)
(ví dụ: 4,000,000)
(ví dụ: 35,000,000)

Công cụ này tính giúp bạn nếu bạn có mục tiêu tiết kiệm được số tiền là D đồng, mỗi tháng bạn tiết kiệm X đồng, thì cần bao lâu để đạt được mục tiêu.

(ví dụ: 9.5)
(ví dụ: 1,000,000,000)
(ví dụ: 4,000,000)
(ví dụ: 35,000,000)

Công cụ này tính giúp bạn nếu bạn có mục tiêu tiết kiệm được số tiền là D đồng sau Y năm, thì mỗi tháng bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền.

(ví dụ: 9.5)
(ví dụ: 20)
(ví dụ: 1,000,000,000)