Về trang này:

- Quản lý rủi ro là việc phòng ngừa và hạn chế tổn thất, bất trắc xảy đến cho gia đình

- Những rủi ro ảnh hưởng đáng kể nhất là khi gia đình bạn đang có người phụ thuộc vào thu nhập của bạn, như con cái còn nhỏ chưa thể tự lập, hoặc cha mẹ đã nghỉ hưu mà nguồn tích lũy không đủ trang trải.

- Nếu người trụ cột gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, những người phụ thuộc sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Nếu bạn hoặc gia đình bạn đang có người phụ thuộc, giải pháp dự phòng cho những rủi ro này là tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn / thương tật vĩnh viễn cho người trụ cột

- Công cụ sau giúp bạn xác định mức thâm hụt khi rủi ro tử vong / thương tật vĩnh viễn cho người trụ cột, nhằm ước tính giá trị bảo hiểm cần mua cho người đó.

- Cách tính tương tự công cụ Hoạch định tổng quan, nhưng loại trừ phần thu nhập của người trụ cột và tăng thêm các chi phí phát sinh.

- Nếu gia đình có nhiều người trụ cột, bạn tính riêng cho từng người để tính giá trị bảo hiểm cần mua khi rủi ro xảy ra với người đó.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Hướng dẫn:

- Thu nhập trung bình năm: Trường hợp thu nhập ổn định thì lấy thu nhập năm hiện tại. Trường hợp thu nhập không cố định thì lấy trung bình của 3 năm gần nhất.

- Mục tiêu Hưu trí: mức sống trong giai đoạn nghỉ hưu được tính tự động và bằng với mức sống trước khi nghỉ hưu

Bạn

(triệu)
Đã lập gia đình

Vợ hay chồng bạn (nếu đã lập gia đình)

(triệu)
(triệu)
Bạn
Vợ hay chồng bạn
(%)
(triệu)
  • Mục tiêu
  • Số tiền dự định chi mỗi năm (triệu)
  • Từ năm
  • Đến năm
  • Điền và chọn thao tác
  • Hưu trí

GIẢ ĐỊNH

- Giá trị mặc định dựa trên dữ liệu trung bình lịch sử của Việt Nam, bạn có thể điều chỉnh để xem xét nhiều khả năng.

Điều chỉnh bù lạm phát
(%)
Hiệu suất đầu tư hàng năm
(%)
Tuổi thọ
Đồ thị minh họa khả năng hoàn thành các mục tiêu

Hướng dẫn

- Đường Tổng thu, Tiết kiệm, Tổng chi: giá trị của các đường này tại mỗi năm cho biết số thu nhập, tiết kiệm và chi tiêu trong năm đó.

- Đường Thặng dư / Thâm hụt: giá trị tại mỗi năm cho biết số chênh lệch giữa chi tiêu trong năm với ngân sách năm đó (thu nhập sau tiết kiệm).

- Nếu năm nào bị thâm hụt, khoản thâm hụt sẽ được bù đắp từ khoản Đầu tư - Tích lũy. Nếu năm nào thặng dư, khoản thặng dư sẽ được cộng vào khoản Đầu tư - Tích lũy để đầu tư dài hạn.

- Đường Đầu tư - Tích lũy: giá trị tại mỗi năm cho biết tổng thặng dư tích lũy hoặc thâm hụt tích lũy đến năm đó.

- Nếu Đường Đầu tư - Tích lũy cũng bị âm tức là thâm hụt không bù đắp được, dẫn đến mục tiêu không khả thi.

Bạn có thể thử điều chỉnh các thông số như: tăng tỷ lệ dành dụm định kỳ, điều chỉnh các thông số mục tiêu… trong khả năng có thể.

Số thâm hụt còn lại sẽ được bù đắp bằng bảo hiểm giá trị tương ứng.

BẢNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT